شهلا پروین روح شهلا پروین روح
لیست داستان های کوتاه
خانه سنگباران ، شهلا پروین روح

صدای سنج و نوحه خوانی دور و نزدیك می شود و موج بر می دارد. كوچه پس كوچه‌ های تنگ پر است از هجوم آدم هایی كه از چند خیابان آن طرف تر پیاده به كوچه های باریك و پیچ در پیچ زده اند تا از محوطه نزدیك حرم سر در آوردند و دسته های سینه زنی و عزاداری را بهتر تماشا كنند.

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20