مهرنوش مزارعی

مهرنوش مزارعی

 
  لیست داستان های کوتاه
 
سنگام ، مهرنوش مزارعی

امروز بالأخره بعد از یك هفته انتظار در اولین جلسه بررسی پروژه، با افراد‌ی كه قرار است با آن ها كار كنم آشنا شدم. كتی، ساندرا، مایك و شالپا. كتی ﻻغر و بلند قد است با موهای بلوند. ساندرا نژاد چینی دارد با هیکلی کوچک. مایك در عوض بلند قد است با سبیلهای بور و باریكی كه تا دقت نكنی نمی توانی آن را تشخیص دهی. شالپا هندی است. موهای مشكی و براقی دارد با پوستی روشن، چشمانی درشت و دو حلقه سیاه دور چشمانش.

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15