امیرحسن چهل‌تن

امیرحسن چهل‌تن

 
  لیست داستان های کوتاه
 
خانه جناب سروان ـ روز دوشنبه ، امیرحسن چهل‌تن

.... ماه‌جبین خانوم را می‌گوئید؟ پنج تا دختر دارد. ماشاءالله. بزرگه را دو سه سال است که شوهر داده. خدا اقبال بدهد! دومی همینطور مانده است. سومی و چهارمی هم رفته‌اند پی بختشان.

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15