قاضی ربیحاوی

قاضی ربیحاوی

 
  لیست داستان های کوتاه
 
حفره ، قاضی ربیحاوی

چرا هیچكس نمی داند كه من شهید شده ام؟ در حالی كه شهید شده ام. به شهادت رسیده ام. به لقاالله پیوسته ام. می پیوندم.
زمستان بود.
هنوز هم زمستان است. زمستان و باران. آن روز باران نبارید. سه روز بود مرتب می بارید. روز چهارم آفتابی شد. حالا دو ماه است که می گذرد.
نزدیک غروب بود.

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15