عدنان غریفی

عدنان غریفی

 
  لیست داستان های کوتاه
 
مرغ عشق ، عدنان غریفی

زنم گفت: "ممکنه بمیرن."
پسرم گفت: "از نظر علمی این حرف چرته."
برای هزارمین بار به پسرم توضیح دادم که این طرز ِ حرف زدن نیست.
"بگو این حرف درستی نیست."

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15