اسامي مشترک دختر و پسر
لیست اسامی نام نامه
آتر
آذر ، آتش و فرشته آن
آدا
نام ایزد توانگری ، پاداش مینوی
آذر همایون
زنی از نسل سام که در آتشکده سفاهان خدمت می کرد
آراد
آراد
اَرتا ، اَردا ، اَرد ، اُرُد
راستی و درستی . فرشته موکل روز بیست و پنجم هر ماه
خورسان
خورشید مانند
سُروش
فرمانبرداری . ایزد موکل روز هفدهم و نگهبان انسان
شاهیده
پارسا ، پرهیزکار ، نیکوکار
فرّخ
خجسته و فرخنده ، مبارک ، از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
هوکامه
خوشکام
اورنینشه
شهر خدای نین
پیَره، پیرو
میوه، ثمر
آمین
چنین باشد
ایمان
باورداشت، اعتقاد
رِضوان
خشنودی، بهشت
عزّت
ارجمندی، سرافرازی، قدرت
عزیز
گرامی، ارجمند، محبوب، صاحب قدرت و سطوت. از صفات خدا
تاژ
لطیف و نازک، نام پسر فَروَاک برادر هوشنگ پیشدادی
فرهنگ
مادر کیکاووس. ابوالقاسم بن ( میرزا ) محمد شفیع وصال، شاعر و نویسنده دوره قاجاریه
مهریار
از نام های دوران ساسانی
نکیسا
موسیقیدان زمان خسرو پرویز
همایون
دخت فغفور چین که نریمان به دام عشقش افتاد. نیز، دلداده همای در منظومه همای و همایون
آذین
آرایش، پسر هرمزان، امیر ایرانی که به جنگ سعد وقاص رفت
شیده
پسر افراسیاب و یکی از سران سپاه او در جنگ با ایرانیان، که در ضمن نبرد تن به تن با کیخسرو کشته شد
مهرنوش
روشتایی جاودان. و نیز از از پسران اسفندیار که فرامرز پسر رستم او را کشت
افسر
تاج
دامون
دامنه جنگل
کوثر
به معنی افزونی بیش از اندازه.نام چشمه ای در بهشت
کورگَز
نام درختی گشن شاخ و فراوان در سیستان و کمتر در بلوچستان. از تیره کاج و سرو
کوکجَه لی
طایفه ای از ایل جعفربای ( آلای )
صوبی
صبح
اَتَر
آذر، آتش و فرشته آن
اَذرهمایون
زنی از نسل سام که در آتشکده سفاهان خدمت می کرد
اَرتا، اَردا، اَرد، اُرُد
راستی و درستی. فرشته موکل روز بیست و پنجم هر ماه
خورسان
خورشید مانند
سُروش
فرمانبرداری، ایزد موکل روز هفدهم و نگهبان انسان
شاهیده
پارسا، پرهیزکار، نیکوکار
هوکامه
خوشکام
اورنینَه
شهر خدای نین
پیرَه، پیرو
میوه، ثمر
راشوما
رسام

TotalRecords:121
rPP:75
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2  
صفحه 1 از 2  |  تعداد رکورد ها : 121  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 75