اسامی دختران
لیست اسامی نام نامه
آبان
ایزد نگهبان آب ، ماه هشتم شمسی ، نام روز دهم از هر ماه
آذر
آتش ، ماه نهم از ماه شمسی ، ایزد نگهبان آتش .
آذرجشن
روز نهم از ماه آذر ، روزی مبارک که جشن می گیرند و موی سر بزنند و آتشکده روشن کنند
آذرمِه
آذرمِه
آذرنوش
دوین آتشکده از هفت آتشکده معروف زرتشتی
آرمتی
فروتنی ، پاکی . نام دیگر امشاسپند سپندارمذ . فرشته محبت و نیز فرشته نگهبان زمین
آسمان
آسمانی . ایزد مظهر آسمان و موکل بیست و هفتمین روز هر ماه شمسی
اردیبهشت
برترین پاکی و راستی ، پاکی برین . فرشته موکل بر روز سوم هر ماه و دومین ماه از ماههای شمسی .
اَنوشه
بی مرگ و جاودانی
بامی
روشن و درخشان
باو
یازدهمین نیای اسپهبد مرزبان
بِرِجیَه
فرشته نگهبان دانه ها و رویش گیاهان
بیدخت
ستاره ناهید ، تلفظ دیگری از واژه بغدخت
پرآرین
خوب و نیکو
پرخیده
سخن سربسته
پردیس
باغ بهشت
پرشانا
رزمجو
پرند
پارچه ابریشمی ، ابریشم
پرنیان
حریر و دیبا
پروچیستا
نام دختر حضرت زرتشت
پورچیستا
پردانش ، نام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پورک
همسر بهرام گور
تریتی
دختر میانی زرتشت
تژه
غنچه
تشتر
درخشانترین ستاره. سیزدهمین روز هر ماه و فرشته باران. و نیز تیشتر
توتی
از نامهای رایج زرتشتیان امروز
جوانه
نام بانویی پارسی
چیترا
چهر ، نژاد
چیستا ، چیستی
فرشته مونث دانش و معرفت
خورشید
خورشید درخشنده . ایزد موکل روز یازدهم هر ماه . خور و هور و خیر
دغدُوا
مادر اشوزرتشت ، نیز دغدوا ، دغدو ، دخدو .
رائیتی
بخشنده و سخی ، راد .
رائیکا
پسندیده و دوست داشتنی
راتا
فرشته بخشش ، راد
رامش
آرامش ، خوشبختی
رُدُخت
دختر انوشک در کتیبه زرتشت
رَشن
دادگر . نام ایزد عدالت .نهاد دادگری که با ترازو و میزان نشان داده میشود.
زئیری
زرّین
سِپِنتامینو
خرد مقدس . در برابر انگره مینو ( اهریمن )
سَریرا
زیبا ، صفت جمشید در اوستا
فرا چِهر
نام بهدینی بوده است
فَرَشت
شانزدهمین نیای آذرباد مهراسپندان
فرگون
نام زنان در ایران باستان
فَرتو
مادربزرگ زردتشت
فرنی
دختربزرگ زردتشت
فَرواگین
دختر سیامک
فَرواگین
دختر سیامک
فَریماه
نام زن پوییش شات
کَنیا
دوشیزه
گیسا
جهان . تلفظ دیگری از گیتا و گیتی
ماه
روز دوازدهم از هر ماه و نام ایزد موکل بر این روز . کره ماه . نیز مدت سی روز .
مشیانه
نخستین زن ، برابر حوا . دختر کیومرث
مهرچین
برگزیننده مهر
مهروَش
دارنده مهر ، از اوستائی میتروَخش
مهری
مشیه
مهریانه
مشیانه
میترا
در فارسی مهر . نام فرشته مهر ، مظهر دوستی و محبت و صلح و وفای به عهد و پیمان و نیز نما و روشنائی .
ناهید
پاک . فرشته نگهبان آبها . ستاره زهره . آناهیتا ، آناهیت
ناهید
پاک . فرشته نگهبان آبها . ستاره زهره . آناهیتا ، آناهیت
ناییری
بانو ، همسر
نِساک
یکی از دختران مشیه و مشیانه ، همسر سیامک پسر کیومرث یا کیومرث نخستین پادشاه اساطیری ایران زمین
نَمانیه
فرشته نگهبان خان و مان
نیشام
فرشته نگهبان آذرخش
نیشام
فرشته نگهبان آذرخش
نیلرام
فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ
وَرتا
در زبان پهلوی به معنای گل
ویدا
در زبان سانسکریت به معنی دانش و فرهنگ . در اوستا ، ویستا یا وِستا آمده است
ویستا
دانش
هوبو
خوشبو
هوچهر
خوبروی ، خوش بالا، دارای نژاد خوب
هوداد
زیبای بی نظیر ، نیک آفرید . نام زن وزیر و دختر پادشاه هرتانس که در زیبائی مانند نداشت
هومائیتی
نیک اندیش . دختر هووخشتره پادشاه ماد . نیز ، شهبانوی کوروش و مادر کمبوجیه
هومهر
خوش مهر ، دوست . نیز ، هومیتر .
هووی
زن اشوزرتشت.
یاکند
یاقوت ، دختر اسپهبد فرخان.

TotalRecords:2661
rPP:75
TotalPageCount:36
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  
صفحه 1 از 36  |  تعداد رکورد ها : 2661  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 75