اسامي پسران
لیست اسامی نام نامه
آئیریا
ریشه اوستایی ایرج ، ائیریه
آئیریک
نیای یازدهم اشو زرتشت
آپاسای
منشی شاپور اول
آتربان
نگهبان آتش
آتردین
آذردین ، نام بهدینی در اوستا
آتَروَن
در زبان اوستایی به طبقه روحانیون گفته می شود
آثویه
صورت اوستایی نام آبتین ، پدر فریدون پیشدادی
آذر پای
نگهبان آتش
آذر توس
آذر توس
آذرخش
آذرخش
آذرکیوان
یکی از موبدان زرتشتی پامتیان هند و بانی آیین خاص
آذَرگُشَسب
آتشکده معروفی در بلخ
آراستی
عموی زردتشت
آزات
آزاد
آسپیان
در فارسی آبتین و در شاهنامه آبتین آمده است
آسدین
موبدی در سده دهم یزدگردی
ارداویراف
موبدی در عهد ساسانیان که بنابر روایات مدتی به جهان دیگر سفر کرد .
اِسپِنتِمان
پاک منش . نهمین نیای زردتشت
اِسپَندارمَذ
دوازدهمین ماه هر سال . امشاسپندی نمودار بردباری . فرشته موکل پنجمین روز هر ماه . سپندارمد یا سفندارمد . گل بیدمشک نشانه آن است
اِسپیتمن
روشن اندیشه ،سپیدمنش. هشتمین نیای زردتشت
اَشتاد
ایزد راهنمای این جهان و جهان دیگر . موکل بیست و ششمین روز هر ماه
اشو
مرد پاک نیت و مقدس
اَشو مَنِش
پاک منش
اَمُرداد
بی مرگی ، جاودانی . در آیین زردتشتی یکی از امشاسپندان مظهر جاویدانی اهورامزدا . موکل روز هفتم هر ماه شمسی . یکی از صفات خداوند
اَمشاسپَند
جاودان مقدس . در دین زردتشتی عنوان شش صفت خداوند که با نام اهورامزدا عدد هفت را تشکیل می دهد
اورمزد
ستاره مشتری ، روز اول هر ماه . خدای بزرگ ایرانیان باستان . نیز ، اُرمَزد ، هورمزد ، اَهورا ، مَزدا ، اَهورامزدا
اوستا
کتاب آسمانی زردتشتیان
ایدون
اینگونه ، اینجا ، اکنون
ایزدیار
کسی که ایزد یاور و پشتیبان اوست
باتیر
ششمین نیای زردتشت
باراد
نامی که در کتیبه زردتشت از آن یاد شده است
بافَرگ
پرفروغ . موبدی در روزگار ساسانیان .
برازَد ، برازک
یکی از هفت خدیو جاویدان کشور خونیرس
بروسا
پدر بهرام از موبدان نیرو
بهاوند
دارنده نیکی ، باارزش
بهبُد
نگهبان نیکی ، بهترین نیکیها
بهدین
پیرو آئین زرتشتی
بهراد
نیکی بخش
بهرام ، وهرام
پیروز مند ، ستاره مریخ ، فرشته موکل روز بیستم هر ماه . نیز نام چند پادشاه ساسانی که مشهور ترینشان بهرام گور است
بهمن
نیک منش ، دومین روز از هر ماه و فرشته آن . یکی از امشاسپندان
پتیرسب
پدر بزرگ زرتشت
پرشان
رزمجو
پَرَنگ
درخشش شمشیر
پشوتن
پسر گشتاسب که زرتشت جاودانگی او را از اهورامزدا خواست
پوروشسب
دارنده اسب پیر ، پدر زرتشت
پینگهر
نام بهدبنی بوده است
تَپَرَسب
از نیاکان زرتشت
تَرئتئون ، تریتئون
صورت اوستایی فریدون
تَنسَر
یکی از موبدان زمان اردشیر بابکان که -کامه هند- از او بر جا مانده است است.
تیرداد
بخشیده تیر ، فرشته موکل بر باران . نیز نام اشک دوم از پادشاهان اشکانی و نیز نام دوتن از شاهان ارمنستان . همچنین نام خزانه دار داریوش سوم در تخت جمشید
جاماسب
بیست و یکمین پادشاه ساسانی و حکیم ایرانی . از خاندان هوگو ، شوهر پوروچیستا جوانترین دختر زرتشت
جاوید
پدر اردشیر از بهدینان خراسان
خادین
بهدینی در اوستا
خاوند
مخفف خداوند . ولینعمت ، ارباب
خَجَسب
یکی از نیاکان زرتشت
خرداد
کمال راستی و درستی وتندرستس. نگهبان آب . امشاسپند موکل روز ششم هر ماه. نیز از دانایان زمان قباد و انوشیروان
خرّم
شادان
دادار
آفریدگار ، پسر دادوخت از دانشمندان زرتشتی
دانا
در اوستا " دانه " . خاندانی است دشمن گرشاسب
دَخیوم
فرشته نگهبان زمستان
درات
نام بهدینی بوده است
دی داد
زاده دی ماه . خداداد
دی مهر
نامی زرتشتی تا عصر حاضر
راجان
نیای زرتشت . همان آئیریک
رادوی
یکی از موبدان عصر یزدگرد سوم ساسانی
رام
روز بیست و یکم از هر ماه شمسی . فرشته موکّل بر این روز . نیز نام سازنده چنگ .
رامیار
شبان ، چوپان . نیز نام بهدینی بوده است
رِتوشتَر
برادر مهتر زرتشت
زادیشَم
نیای پشنگ
زامیاد
ایزد موکل بر زمین . روز بیست و هشتم هر ماه شمسی
زاور
دلیر و توانا . ستاره زهره . نیز بمعنی خادم و خدمتکار
زاوِش ، زاویش
نام پدر دغدو
زاوُش
ستاره مشتری
زراوند
موبد موبدان در عصر بهرام گور و نرسی
زرتشت
پیامبر ایرانی

TotalRecords:1807
rPP:75
TotalPageCount:25
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  
صفحه 1 از 25  |  تعداد رکورد ها : 1807  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 75