رستم

بزرگ پیکر، نیرومندترین. پسر زال، نوه سام و از مردم زابلستان. جهان پهلوان شاهنامه که دارای قدرت فوق بشری بود
دفعات بازدید : 183