رَشن

دادگر . نام ایزد عدالت .نهاد دادگری که با ترازو و میزان نشان داده میشود.
دفعات بازدید : 434