میترا

در فارسی مهر . نام فرشته مهر ، مظهر دوستی و محبت و صلح و وفای به عهد و پیمان و نیز نما و روشنائی .
دفعات بازدید : 559