تهمورث ( طهمورث )

پدر جمشید از شاهان پیشدادی
دفعات بازدید : 185