ستّار

پوشاننده. یکی از صفات الهی. نیز نام یکی از سرداران مشروطه در ایران
دفعات بازدید : 161