بهمن

پسر اسفندیار. جانشین پدر بزرگ خود گشتاسب شد
دفعات بازدید : 174