مهران

از خاندان های هفت گانه عهد ساسانی، خزانه دار بزرگ و موبد انوشیروان نیز، حکیم ایرانی
دفعات بازدید : 294