گیسا

جهان . تلفظ دیگری از گیتا و گیتی
دفعات بازدید : 634