آرش

درخشان، کمانگیر لشکر منوچهر.کمانگیر نامی شاهنامه. پسر کیقباد از فرمانروایان اشکانی
دفعات بازدید : 327