بروسا

پدر بهرام از موبدان نیرو
دفعات بازدید : 602