ساسان

جدّ اردشیر بابکان، موسّس سلسله ساسانیان. تولیت پرستشگاه آناهید را داشته است
دفعات بازدید : 314