کسری

نامی عام برای پادشاهان ساسانی به ویژه انوشیروان و پرویز
دفعات بازدید : 297