تیراد

یکی از پادشاهان سلسله اشکانی
دفعات بازدید : 352