سَریرا

زیبا ، صفت جمشید در اوستا
دفعات بازدید : 501