باربد

موسیقی دان شهیر ایرانی و آواز خوان دربار خسرو پرویز، می گویند مخترع دستگاه های موسیقی ایرانی بوده است
دفعات بازدید : 329