افراسیاب

شاه توران که زمانی دراز با ایرانیان در ستیز بود و به دست کیخسرو کشته شد.
دفعات بازدید : 297