پرویز

فاتح، پیروز، خسرو دوم، پسر هرمز چهارم از شاهان معروف ساسانی
دفعات بازدید : 297