شاندیز

روستایی نزدیکی مشهد، خراسان
دفعات بازدید : 250