اِسپَندارمَذ

دوازدهمین ماه هر سال . امشاسپندی نمودار بردباری . فرشته موکل پنجمین روز هر ماه . سپندارمد یا سفندارمد . گل بیدمشک نشانه آن است
دفعات بازدید : 464