خسرو

مشهور. کیخسرو پسر سیاوش شاه سلسله کیانیان و نیز لقب برخی از شاهان
دفعات بازدید : 275