اَرتا ، اَردا ، اَرد ، اُرُد

راستی و درستی . فرشته موکل روز بیست و پنجم هر ماه
دفعات بازدید : 686