آتردین

آذردین ، نام بهدینی در اوستا
دفعات بازدید : 589