ارژنگ

زینت. دیوی که به دست رستم کشته شد. نیز پهلوان تورانی، پسرزره، که به دست توس کشته شد
دفعات بازدید : 290