هومائیتی

نیک اندیش . دختر هووخشتره پادشاه ماد . نیز ، شهبانوی کوروش و مادر کمبوجیه
دفعات بازدید : 570