اَمُرداد

بی مرگی ، جاودانی . در آیین زردتشتی یکی از امشاسپندان مظهر جاویدانی اهورامزدا . موکل روز هفتم هر ماه شمسی . یکی از صفات خداوند
دفعات بازدید : 417