وَرتا

در زبان پهلوی به معنای گل
دفعات بازدید : 447