پارس

در کتیبه های هخامنشی پارسه و در عربی، فارس گفته شده است
دفعات بازدید : 277