مزدک

انقلابی بزرگ زمان قباد ساسانی که مدعّی پیامبری بود
دفعات بازدید : 278