تهماسب ( طهماسب )

( دارنده اسب نیرومند ). پدر زَو پادشاهان پیشدادی
دفعات بازدید : 240