خاوند

مخفف خداوند . ولینعمت ، ارباب
دفعات بازدید : 391