داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 ابلیس
ابلیس

 رسم عشق
رسم عشق

 و اینک زن ....
و اینک زن ....

 هیچ کس را دست کم نگیرید...
هیچ کس را دست کم نگیرید...

 پهلوان رضو
پهلوان رضو

 زیرکی مادرانه ...
زیرکی مادرانه ...

 داستانی دیگر از بهلول
داستانی دیگر از بهلول

 قدرت حافظه
قدرت حافظه

 دیوانه تر از بهلول
دیوانه تر از بهلول

 چند حکایت کوتاه
چند حکایت کوتاه

 حکایت یک مشهدی ....
حکایت یک مشهدی ....

 زیرکی بهلول
زیرکی بهلول

 دوست دارید بعد از مرگ درباره شما چی بگن
دوست دارید بعد از مرگ درباره شما چی بگن

 عروس و مادر شوهر
عروس و مادر شوهر

 کودک ....
کودک ....

 شوق و امید
شوق و امید

 وقتی خدا چیزی را از ما می ستاند ....
وقتی خدا چیزی را از ما می ستاند ....

 یک تکه کاغذ
یک تکه کاغذ

 قلب
قلب

 آیا شیطان وجود دارد....؟
آیا شیطان وجود دارد....؟

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:16
PageNumberLength:15