داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 داستان سنگ و سنگ تراش
داستان سنگ و سنگ تراش

 شکست یک شخص نیست!
شکست یک شخص نیست!

 همیشه یک راه حل وجود دارد
همیشه یک راه حل وجود دارد

 حکایت خدا و گنجشک
حکایت خدا و گنجشک

 نه به جنیفر لوپز!
نه به جنیفر لوپز!

 شگرد پسرک در مقابل نادر شاه
شگرد پسرک در مقابل نادر شاه

 مردم چه می گویند؟؟
مردم چه می گویند؟؟

 فرار از زندگی
فرار از زندگی

 مدیر
مدیر

 شایعه
شایعه

 بزرگترین افتخار
بزرگترین افتخار

 چگونه سیاست مدار می شویم!
چگونه سیاست مدار می شویم!

 زهر و عسل
زهر و عسل

 نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد
نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد

 داستان مرد خوشبخت
داستان مرد خوشبخت

 شرف
شرف

 آرامش
آرامش

 حتمی دلیلی دارد ...
حتمی دلیلی دارد ...

 شراب فروش!
شراب فروش!

 من کی هستم؟!
من کی هستم؟!

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:6
PageNumberLength:15