داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 یک e-mail از طرف خدا...
یک e-mail از طرف خدا...

 ملاقات یک انسان با خدا
ملاقات یک انسان با خدا

 دعای کودکان
دعای کودکان

 چه کشکی، چه پشمی
چه کشکی، چه پشمی

 ازدواج یعنی همین
ازدواج یعنی همین

 مدارس استرالیا
مدارس استرالیا

 یک داستان عجیب
یک داستان عجیب

 گریه ...
گریه ...

 در اتاقهای یک هتل
در اتاقهای یک هتل

 حاضر جوابی های کودکانه
حاضر جوابی های کودکانه

 مزدور
مزدور

 سیگار و دعا
سیگار و دعا

 فکر اقتصادی
فکر اقتصادی

 شکل خدایی
شکل خدایی

 درسی از ابومسلم خراسانی
درسی از ابومسلم خراسانی

 انتقام زن
انتقام زن

 طنز بسیار جالب: نه قانونی نه منطقی!!!
طنز بسیار جالب: نه قانونی نه منطقی!!!

 سرباز معلول
سرباز معلول

 ماجرای دو گرگ
ماجرای دو گرگ

 یک اتفاق جالب
یک اتفاق جالب

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:19
PageNumberLength:15