داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 حکایت آن درخت
حکایت آن درخت

 راز زندگی
راز زندگی

 سپاسگزار
سپاسگزار

 تأثیر حرف دیگران بر ما
تأثیر حرف دیگران بر ما

 میخواهم معجزه بخرم
میخواهم معجزه بخرم

 نشان شیرو خورشید
نشان شیرو خورشید

 قیمت زیبایی ؟
قیمت زیبایی ؟

 مناظره بیل گیتس با جنرال موتورز
مناظره بیل گیتس با جنرال موتورز

 اعتراف
اعتراف

 دختر فداکار
دختر فداکار

 فقر
فقر

 گربه شیطون
گربه شیطون

 صدف
صدف

 به اقتضای زمان
به اقتضای زمان

 فراموش نکنیم از کجا آمدیم....
فراموش نکنیم از کجا آمدیم....

 کوهنورد
کوهنورد

 حکایتی از حضرت علی
حکایتی از حضرت علی

 سنگ ، ثروت و عشق
سنگ ، ثروت و عشق

 عقاب
عقاب

 نصایح لقمان به فرزندش
نصایح لقمان به فرزندش

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:13
PageNumberLength:15