داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 جواب دندان شکن
جواب دندان شکن

 طلبه جوان و دختر فراری
طلبه جوان و دختر فراری

 باورها
باورها

 به خاطر خودم
به خاطر خودم

 خدا پشت پنجره ایستاده
خدا پشت پنجره ایستاده

 رحمت خدا
رحمت خدا

 زنجیر عشق
زنجیر عشق

 جوان ثروتمند و پند عارف
جوان ثروتمند و پند عارف

 داستان خیابان خلوت از کتاب مکافات و جنایان
داستان خیابان خلوت از کتاب مکافات و جنایان

 افسوس تکراری
افسوس تکراری

 نیت
نیت

 برادر....
برادر....

 اثر
اثر

 داستان عشق
داستان عشق

 علامه جعفری و ازدواج با زیباترین دختر دنیا
علامه جعفری و ازدواج با زیباترین دختر دنیا

 جایزه
جایزه

 نیوتن
نیوتن

 قدر همین شاه را باید دانست
قدر همین شاه را باید دانست

 رسید مژده که آمد بهار و مژده دمید...
رسید مژده که آمد بهار و مژده دمید...

 برادران گلدشتین
برادران گلدشتین

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:5
PageNumberLength:15