داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 ارزیابی خود
ارزیابی خود

 سه قطعه معیوب در هر 10000 قطعه
سه قطعه معیوب در هر 10000 قطعه

 پدر
پدر

 پل
پل

 سر پیری و معرکه گیری
سر پیری و معرکه گیری

 فرشته کوچک
فرشته کوچک

 جانشین پادشاه
جانشین پادشاه

 رعیت و عتیقه فروش
رعیت و عتیقه فروش

 مادر
مادر

 روستایی فقیر
روستایی فقیر

 آرایشگر...
آرایشگر...

 سیرک
سیرک

 ویلون زن
ویلون زن

 کارمند تازه وارد
کارمند تازه وارد

 نامه به خدا
نامه به خدا

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:24
PageNumberLength:15