داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 ما چقدر زود باور هستیم
ما چقدر زود باور هستیم

 هدیه
هدیه

 اینجا هم همینطور
اینجا هم همینطور

 سرعت یعنی این!
سرعت یعنی این!

 وای از دست ایرانی ها...
وای از دست ایرانی ها...

 نقطه قوت=نقطه ضعف
نقطه قوت=نقطه ضعف

 راه بهشت
راه بهشت

 تعریف جهان سوم از قول پروفسور حسابی
تعریف جهان سوم از قول پروفسور حسابی

 بهشت و جهنم
بهشت و جهنم

 اوج بخشندگی
اوج بخشندگی

 ....
....

 قلب زنان جهان را می چرخاند .....
قلب زنان جهان را می چرخاند .....

 گفتگوی بین بچه شتر و مادرش
گفتگوی بین بچه شتر و مادرش

 حکایت شرلوک هلمز
حکایت شرلوک هلمز

 حکایتی تکان دهنده از عدالت علی(ع)
حکایتی تکان دهنده از عدالت علی(ع)

 اگه کوسه ها آدم بودن
اگه کوسه ها آدم بودن

 شک
شک

 یک طنز از ایتالو کالوینو
یک طنز از ایتالو کالوینو

 پند لقمان
پند لقمان

 بخت با من یار نیست
بخت با من یار نیست

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:21
PageNumberLength:15