داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 حکایت شیری که عاشق آهو شد
حکایت شیری که عاشق آهو شد

 درخواست سیانور از داروخانه
درخواست سیانور از داروخانه

 نسل مان ور می افتد
نسل مان ور می افتد

 اگر عمر دوباره داشتم
اگر عمر دوباره داشتم

 حکایت بهلول و شیخ جنید بغدادی
حکایت بهلول و شیخ جنید بغدادی

 قدرت باورها
قدرت باورها

 فرشته نگهبان
فرشته نگهبان

 وقت شناس باشید
وقت شناس باشید

 حکایتی از عبید زاکانی
حکایتی از عبید زاکانی

 داستان تاریخی اعدام بابک خرمدین
داستان تاریخی اعدام بابک خرمدین

 زرنگتر از اصفهانیهای عزیز
زرنگتر از اصفهانیهای عزیز

 محبت چه کارها که نمی کند...
محبت چه کارها که نمی کند...

 سه پرسش سقراط
سه پرسش سقراط

 فقط انتخاب کنید!
فقط انتخاب کنید!

 درسی از تاریخ
درسی از تاریخ

 دولتمردان باید عاری از خطا و اشتباه باشند
دولتمردان باید عاری از خطا و اشتباه باشند

 مرخصی از همسر
مرخصی از همسر

 زشت ترین و زیباترین زن دنیا
زشت ترین و زیباترین زن دنیا

 گوهر و گردو
گوهر و گردو

 خانم ها باهوش ترین ....
خانم ها باهوش ترین ....

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:15
PageNumberLength:15