داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 مدیرارشد
مدیرارشد

 وعده
وعده

 امنیت، آزاد و نان
امنیت، آزاد و نان

 شوهر
شوهر

 پیغام گیر بزرگان
پیغام گیر بزرگان

 کسی سوالی نداره!؟
کسی سوالی نداره!؟

 پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم
پاسخ فرمانروای ایران بانو ام رستم

 یک کلام و تمام
یک کلام و تمام

 ردپا
ردپا

 مهندس
مهندس

 این است مردانگی....
این است مردانگی....

 گرگ و پیرزن
گرگ و پیرزن

 راز خوشبختی در زندگی مشترک
راز خوشبختی در زندگی مشترک

 زن زیبا
زن زیبا

 وای از دست خانم ها
وای از دست خانم ها

 چه کسی موثرتر هست، زن یا مرد؟
چه کسی موثرتر هست، زن یا مرد؟

 چهار سخنی که زاهد را تکان داد!
چهار سخنی که زاهد را تکان داد!

 عروسک چهارم و شاهزاده
عروسک چهارم و شاهزاده

 راز یک جعبه کفش
راز یک جعبه کفش

 هیچوقت زود قضاوت نکن
هیچوقت زود قضاوت نکن

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:8
PageNumberLength:15