داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 امید نباید هرگز خاموش شود
امید نباید هرگز خاموش شود

 نهمین در بهشت
نهمین در بهشت

 لحظه های عاشقانه
لحظه های عاشقانه

 عالم فروتن
عالم فروتن

 به اندازه فاصله زانو تا زمین!
به اندازه فاصله زانو تا زمین!

 درسی بزرگ از یک کودک
درسی بزرگ از یک کودک

 مهلت خدا برای زندگی
مهلت خدا برای زندگی

 یک زندگی در خطر بود
یک زندگی در خطر بود

 پیرمرد و سالک
پیرمرد و سالک

 دزد و عارف
دزد و عارف

 وجود پاک مرا چند می خری؟
وجود پاک مرا چند می خری؟

 پلیدی ها با ما می مانند و نیکی ها به ما باز می گردند
پلیدی ها با ما می مانند و نیکی ها به ما باز می گردند

 تاجر میمون
تاجر میمون

 کلاس فلسفه
کلاس فلسفه

 ظرفیت انسان ها
ظرفیت انسان ها

 حکایت بهلول و آب انگور
حکایت بهلول و آب انگور

 حضرت سلیمان (ع )
حضرت سلیمان (ع )

 گلِ خوش خنده
گلِ خوش خنده

 خراش عشق مادر
خراش عشق مادر

 ایمان واقعی
ایمان واقعی

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:10
PageNumberLength:15