داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 انسان های بزرگ
انسان های بزرگ

 شاعر بی پول
شاعر بی پول

 بوسه و سیلی
بوسه و سیلی

 دل عزراییل برای چه کسانی سوخته است؟
دل عزراییل برای چه کسانی سوخته است؟

 قیمت تجربه
قیمت تجربه

 خدا را شکر...
خدا را شکر...

 ملاقاتی
ملاقاتی

 زن و مرد
زن و مرد

 کدام مستحق تریم؟
کدام مستحق تریم؟

 جنبه !!
جنبه !!

 قورباغه ها
قورباغه ها

 هم راز هم باشیم!
هم راز هم باشیم!

 عشق و دیوانگی
عشق و دیوانگی

 ارزش ملک و سلطنت
ارزش ملک و سلطنت

 سرخ پوست ها و رئیس جدید
سرخ پوست ها و رئیس جدید

 زندگی خروسی
زندگی خروسی

 تلخند
تلخند

 بزرگترین حکمت
بزرگترین حکمت

 روش شناخت شیطان!
روش شناخت شیطان!

 ما ایرانی ها....
ما ایرانی ها....

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:7
PageNumberLength:15