داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 من دخترک را همان جا رها کردم!
من دخترک را همان جا رها کردم!

 استجابت دعای زوج جوان
استجابت دعای زوج جوان

 پازل
پازل

 داستان شیطان و مرد نمازگزار
داستان شیطان و مرد نمازگزار

 از کرَه گی دُم نداشتن
از کرَه گی دُم نداشتن

 خوشحالی
خوشحالی

 شانس خود را امتحان کنید
شانس خود را امتحان کنید

 حکایت
حکایت

 در پستخانه
در پستخانه

 وضو
وضو

 ثروت مند شدن به خاطر نگهداری از پدر
ثروت مند شدن به خاطر نگهداری از پدر

 مکافات عمل
مکافات عمل

 پیپ استالین و اعتراف هیات گرجستانی
پیپ استالین و اعتراف هیات گرجستانی

 جوانى ادعا مى کرد که قبلاً هم زندگى کرده است
جوانى ادعا مى کرد که قبلاً هم زندگى کرده است

 همه چهار زن دارند!
همه چهار زن دارند!

 بوم خاکستری
بوم خاکستری

 دزدی ایمان
دزدی ایمان

 مرگ همکار
مرگ همکار

 راز پیروزی اسکندر در ایران
راز پیروزی اسکندر در ایران

 هر چه خدا بخواهد
هر چه خدا بخواهد

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:20
PageNumberLength:15